Znalec v Odbore Stavebníctvo

Poskytovanie znaleckej činnosti odbore STAVEBNÍCTVO, odvetvie Dopravné stavby a Projektovanie v stavebníctve.

Ing. Pavol SEBÖK znalec zapísaný v zozname znalcov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk) s evidenčným číslom 915622 (https://obcan.justice.sk/ infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/znalec/znalec_18681).

Znalecká činnosť je vykonávaná na základe zákona č. 382/2004 Z.z.

Znalecká činnosť pre odbor 37 00 00 Stavebníctvo

Odvetvie 37 02 00 Dopravné stavby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie dopravných stavieb, najmä diaľnic, ciest, komunikácií, mostov, železničných dráh, lanových dráh, dráh letísk, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov. Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, kvalitu vykonaných stavebných prác na týchto objektoch, porúch stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a podobne. Obsahom tohto odvetvia nie je samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v dopravných stavbách alebo projektovej dokumentácie

Odvetvie 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve

Odvetvie je zamerané na posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska obsahu, úplnosti, dodržania príslušných stavebných predpisov, technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ceny projektovej dokumentácie a inžinierskych činností.

Kontaktné a fakturačné údaje znalca:

Ing. Pavol SEBÖK
Zelená 1193/48
929 01 Dunajská Streda
GSM: +421 907 300 525 paulos-dls@paulos-dls.eu
IČO: 43 216 731
DIČ / IČ DPH: SK 10 445 627 39